تبلیغات
ویكی لینك -WIKILINK - روابط از منظر اقتصاد

جدیدترین مطالب سایت

روابط از منظر اقتصاد

عاشق شدن و آغاز یک رابطه در واقع نوعی سرمایه گذاریست. عشاق نیز سرمایه گذاران آن. فرمولهای زیر شما را در این سرمایه گذاری یاری میدهند:

احتمال عاشق شدن = احتمال (منافع خالص عاشق شدن + در دسترس بودن + تجارب عشق پیشین)

منافع خالص = منافع کل- هزینه کل

منافع کل = ( اقناع ) برآورده شدن (نیازهای عاطفی+ نیازهای سرگرمی + نیازهای جنسی + نیازهای مادی)

نیازهای عاطفی = نیازهای اجتماعی + نیازهای معنوی +نیازهای امنیتی + نیازهای عزت نفس

نیازهای مادی = نیازهای اولیه + نیازهایجنسی + نیازهای مادی.

نیازهای مادی = مادی گرایی و پول پرستی.

نیازهای اولیه = غذا + سرپناه +حمل و نقل.

نیازهای امنیتی = پشتیبانو تکیه گاه در برابر مشکلات و استرسها.

نیازهای اجتماعی = پذیرش + وجهه ومنزلت اجتماعی + دسترسی به برخی افراد و منابع.

نیازهای عزت نفس = پذیرش خود + اعتماد بنفس +رضایت شغلی + خود ارزش نهی.

نیازهای سرگرمی = تفریح + سرگرمی +خوشگذرانی.

هزینه کل = هزینه (جستجو + طرد شدن + تحقیق + حفظ ونگهداری + فرصت)+ ریسک بر هم خوردن رابطه

هزینه جستجو = جذابیت شما + مهارتهای اجتماعی شما+ هزینه زمان + هزینه مالی

هزینه طرد شدن = (اعتماد بنفس + تعداد طرد شدگیهای پیشین)

هزینه تحقیق = شناخت خود + تواناییتشخیص + مجاورت.

هزینه ابقاء (حفظ) رابطه = هزینه احساسی + هزینه زمان اقناع نیازهای عاطفی + نیازهای سرگرمی + نیازهای مادی + هزینه مادی بر آورده سازی نیازهای مادی، تفریحی و عاطفی.

ریسک بر هم خوردن رابطه = خطر طردشدن + هزینه جدایی برای شما.

هزینه طرد شدن = حساسیت نسبت به طرد شدن = (مصونیت نسبت به طرد شدن)-= اعتماد بنفس + تعداد طرد شدگیهای پیشین.

هزینه بر هم خوردن رابطه = هزینه احساسی حاصل از آن + هزینه مالیآن + منافع کل از عشق فعلی + هزینه سرمایه گذاری بروی عشق فعلی + هزینه جایگزینی عشق جدید

هزینه جایگزینی عشق جدید = هزینه جستجوی عشق جدید+ هزینه طرد شدن از سوی عشق جدید + هزینه تحقیق برای عشق جدید.

تعهد معشوق = منافع خالص آینده معشوقاز شما + منافع خالص آینده معشوق از عشق دیگر + هزینه بر هم زدن رابطه فعلی از سوی معشوق

تعهد = منافعخالص آینده - منافع خالص آینده از عشق دیگر + هزینه جدایی.

جذابیت = ظرفیت اقناع نیازهای دیگران + کاهش هزینه عاشق شدن دیگران + جبر موقعیت فرد + زیبایی ظاهر + خصوصیات شخصیتی + استقلال + هوش هیجانی + جذابیت فیزیکی + شباهتها و اشتراکات + شهرت

ترجمه عبارات به معادل اقتصادی آنها:

بهتر فعلا با هم دوست بمانیم = من در حال ارزیابی و بررسی میزان منافع خالصی هستم که از سوی تو عاید من خواهد شد.

تو خیلی بامزه هستی = تو نیازهای سرگرمی من را با استفاده از شوخ طبعی بر آورده میسازی.

جدایی از تو برای من غیر ممکن است = هزینه جدایی و بر هم خوردن این رابطه برای من بسیار سنگین است.

ما عاشق هم هستیم = تبادل منافع خالص میان ما در توازن قرار دارد.

من شیفته مردان قد بلند و ورزشکار هستم = من به مردی نیاز دارم که قادر باشد از من و فرزندانم محافظت کند.

من دیگر نمیتوانم با تو ادامه دهم = من معتقدم که منافع من هنگامی که با تو باشم پایین تر از هزینه جستجو، هزینه حفظ رابطه و ریسک بر هم خوردن رابطه است و یا آنکه: من معتقدم که من موقعیت این را دارم که با فردی که منافع خالص بیشتری نسبت به آنچه تو عاید من میکنی آشنا گردم.


برچسب: روابط از منظر اقتصاد ،

صفحات

لینک دوستان

ابر برچسب ها